Tellimistingimused

 

Käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduv teave kehtib füüsilise isiku isikuandmete kohta, kuid mitte äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetele. Teave kehtib ka kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt äriühingu või organisatsiooni töötajate) isikuandmete kohta. Kui te suhtlete meiega Ärikliendiga seotud isikuna, siis me registreerime ja kasutame ka teie kohta käivaid isikuandmeid.

 

Oma tegevuse käigus kogume ja kasutame teid puudutavaid isikuandmeid selleks, et pakkuda teile parimat teenindust, nõustamist ja lahendusi ning täita teiega sõlmitud lepinguid.

 

Kaitseme Teie andmeid ja eraelu puutumatust kõigil kehtivas õiguses ette nähtud viisidel.

 

Millistel eesmärkidel me teie isikuandmeid töötleme?

 

Rasto OÜ töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel:

 

Kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;

Kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;

Kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;

Kliendile arvete koostamine ja saatmine;

Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;

Seadusejärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;

Muu Rasto OÜ õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Rasto OÜ õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

Milliseid isikuandmeid me töötleme?

 

Kui pöördute Rasto OÜ poole teenuse saamiseks või kauba ostmiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, sõltuvad konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest suhtest Teie ja Rasto OÜ vahel. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 

Ees- ja perekonnanimi;

Isikukood või sünniaeg;

Isikut tõendava dokumendi andmed;

Kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);

Muu lepinguga seotud info (lepingu sõmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info).

Rasto OÜ on õigus kontrollida Teie poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest. Rasto OÜ ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

 

Isikuandmete edastamine

 

Rasto OÜ võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. Rasto OÜ võib edastada Teie isikuandmeid:

 

Kui Te olete palunud seda teha;

Kui seadus seda nõuab;

Kui olete andnud selleks eelneva nõusoleku;

Kui Te ei täida Rasto OÜ ees võetud kohustusi, siis võime avaldada Teie isikuandmeid krediidireitingu agentuuridele ja registritele;

Kui see on vajalik IT-süsteemide arendamise, käigus hoidmise ja toimepidevuse tagamisega;

Rasto OÜ koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või tagamiseks, näiteks ehitusteatise ja geoalusega tegelevatele koostööpartneritele;

Kui Te esitate taotluse järelmaksulepingu sõlmimiseks, võib Rasto OÜ edastada Teie isikuandmeid Teie valitud järelmaksu pakkujatele, kellele soovite lepingu sõlmida ning kes on sellisel juhul Teie isikuandmete vastutav töötleja Teiega sõlmitud lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil.

Isikuandmete säilitamine

 

Rasto OÜ säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Rasto OÜ õigustatud huvist tingimusel, et Rasto OÜ õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

 

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

 

Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul, garantiiperioodi lõpuni või kuni 3 aastat;

Raamatupidamisega seotud algdokumente säilitame 7 aastat;

Veebilehe kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta;

Veebilehe küpsiste kaudu saadud infot säilitatakse 540 päeva.

Pärast säilimistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilimistähtaegasi rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust peatükis „ Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

 

Muud sätted

 

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

Shopping Cart
Scroll to Top